Περιβάλλον

Βασική αρχή λειτουργίας της Νιτσιάκος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση της όχλησης που ενδεχόμενα προκαλείται από τις δραστηριότητες της. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν κατασκευασθεί μονάδες βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων και αδρανοποίησης υποπροϊόντων και στα 2 πτηνοσφαγεία της εταιρείας. Επιπλέον η εγκατάσταση της ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων αποτελεί μια περιβαλλοντικά ολοκληρωμένη μονάδα, όπου έχει επιτευχθεί η ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων, καθώς και η χρησιμοποίηση των ζωικών αποβλήτων ως καύσιμης ύλης. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί μονάδα καύσης αδρανοποιημένων υποπροϊόντων για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να  επιτυγχάνεται μηδενική όχληση στο περιβάλλον, ενεργειακή αυτάρκεια και ελάχιστη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Επιπλέον η Νιτσιάκος λειτουργεί στο σύνολο των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων λέβητες βιομάζας έχοντας υποκαταστήσει τη χρήση υγραερίου, πετρελαίου και μαζούτ με κατανάλωση υποπροϊόντων φυτικής προέλευσης (πέλλετ από φλοιό ηλιόσπορου, πυρηνόξυλο κα).