Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

H εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις, με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45 500, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που εκτελείται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή των δεδομένων που αποστέλλονται απευθείας στην εταιρείας μας μέσω φόρμας επικοινωνίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – γνωστός και ως «GDPR») και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις, με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45 500.

Για να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία μας σας καλούμε να μεταβείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» όπου μπορείτε να επιλέξετε του επιθυμητούς τρόπους επικοινωνίας (τηλεφωνική κλήση, FAX, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος).  

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@nitsiakos.gr

2. Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα συνήθη που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και ιδίως όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα επαγγελματικά προσόντα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σας καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του («Δεδομένα»).

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να παράσχουμε την ενημέρωση που επιθυμείτε σχετικά με υποβαλλόμενα αιτήματα ή με τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε το σύνολο των δεδομένων που αναφέρονται στα κενά πεδία, δηλαδή όνομα, επώνυμο, email, περιοχή αλλά και εκθέσετε με τρόπο απλό, κατανοητό και ευσύνοπτο το ερώτημα ή το αίτημά σας. Χωρίς την καταχώριση αυτών των υποχρεωτικών δεδομένων η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί το αίτημά σας και κατά συνέπεια δεν δεσμεύεται να σας απαντήσει.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγχώρια Νομοθεσία και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ασκήσει δικαιώματα σε Δικαστικές διαδικασίες όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία.

3.  Σκοποί επεξεργασίας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Για το χειρισμό των αιτημάτων που υποβάλλετε για την παροχή πληροφοριών μέσω του Ιστότοπου και της Φόρμας επικοινωνίας. Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR.

Β) Για το χειρισμό ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου ή της Φόρμας επικοινωνίας. Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR.

Γ) Για την αποστολή διαφημιστικού ενημερωτικού υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από την Εταιρία μας, επεξεργασία ωστόσο που διενεργείται μόνον με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR.Επιλέγοντας τα κατάλληλα πλαίσια συμφωνείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς.

Διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με την εγχώρια Νομοθεσία και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωση όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR,για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και την ορθή λειτουργία της (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Κανονισμού) καθώς και την υπεράσπιση έννομων αξιώσεων της Εταιρίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στα αρχεία της Εταιρίας πληρούν τους όρους που επιβάλλει η κείμενη Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά στην επεξεργασία όπως έχουν καθοριστεί τόσο στη διεθνή πρακτική όσο και από τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνον για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών συλλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο Νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των τηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


4.  Πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες εταιρικούς / επιχειρηματικούς και προωθητικούς σκοπούς. Δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται μόνον στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας το οποίο (προσωπικό) είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό, υπεύθυνοι συστημάτων – δικτύων, υπεύθυνοι προώθησης προϊόντων (Marketing), καθώς και σε άλλα μέλη του προσωπικού εφόσον απαιτείται να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την ορθή, έγκαιρη και έγκυρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Διευκρινίζεται ότι τηρούμενα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("Τρίτες Χώρες") για τους ακόλουθους λόγους:

Α) Σε θεσμικά όργανα, αρχές, Δημόσιους φορείς εφόσον η ενέργεια αυτή επιβάλλεται για την εκπλήρωση θεσμικών σκοπών.

Β) Σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους - είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά - και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Γ) Σε τρίτα μέρη σε περίπτωση επιχειρηματικών συμφωνιών, συμβατικών υποχρεώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων.

Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα δεδομένα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους αντίστοιχους σκοπούς και αναλαμβάνουν την πλήρη συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, είτε με την ιδιότητα του Υπευθύνου επεξεργασίας είτε με την ιδιότητα του Εκτελούντος την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, πάντοτε σύμφωνα με το κείμενο κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων η Εθνική τους Νομοθεσία δεν κατοχυρώνει το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το επίπεδο προστασίας που παρέχει το δίκαιο της Ε.Ε., ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – GDPR (λήψη της συγκατάθεσης του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
 

5. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – GDPR (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας ή της αποστολής διαφημιστικού υλικού (άμεσου μάρκετινγκ) από την Εταιρία.

Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένες προσωπικές καταστάσεις που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στον ΥΠΔ ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την άρση της συγκατάθεσης.

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η εταιρία μας νοιάζεται εμπράκτως για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, καταναλωτών και προμηθευτών της. Για το λόγο αυτό έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 - εφεξής κανονισμός «GDPR» για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στόχο έχει την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρία μας μέσω του ιστότοπου αυτού και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού GDPR. Θα θέλαμε λοιπόν να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να ενημερωθείτε για την πολιτική μας στο ζήτημα αυτό.

 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ροδοτόπι Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45 500.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@nitsiakos.gr

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στον Ιστότοπο όπως δεδομένα του προγράμματος περιήγησης / χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών (π.χ. εγγραφή σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, διαγωνισμούς και άλλες ενέργειες προώθησης που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο, αιτήματα παροχής πληροφοριών και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας, κ.λπ.), καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies. Τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος ανήκουν στις κατηγορίες: (α) Απαραίτητα Cookies και (β) Cookies Λειτουργικότητας. Αμφότερα κρίνονται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.

Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρία επεξεργάζεται τα συνήθη προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την εξασφάλιση λειτουργίας των διαθέσιμων υπηρεσιών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γενικότερη εμπορική της δραστηριότητα. Η Εταιρεία μας διαχειρίζεται την εγγραφή σας και την υποβολή αιτημάτων  / αναφορών σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο (άρθρο 6.1.α του Κανονισμού GDPR). Η Εταιρία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στα πλαίσια της εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από την εγχώρια Νομοθεσία είτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού GDPR).

Είναι επίσης πιθανό κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας «Θ.ΝΙΤΣΑΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν ήδη υποβληθεί προς επεξεργασία (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού GDPR).

Διευκρινίζεται ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί σε αρχεία είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητα.

Επεξεργασία δεδομένων περιήγησης

Με την απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης (διεύθυνση IP). Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τόσο τα δεδομένα περιήγησης όσο και άλλα δεδομένα (π.χ. πλήθος επισκέψεων) αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή. Η συλλογή αυτών των δεδομένων δεν δύναται να επιφέρει την ταυτοποίηση των χρηστών. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, ενδέχεται ωστόσο να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τον εντοπισμό αξιόποινων πράξεων και την ταυτοποίηση των δραστών. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα με τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Τα θεμελιώδη κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης εδράζονται στη συμμόρφωση με τις τασσόμενες από το Νόμο προθεσμίες, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Πολιτική ασφάλειας

Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρήστη για την αποφυγή απώλειας  / υποκλοπής δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων (άρθρα 25-32 του Κανονισμού GDPR). Για την εκπλήρωση του πολύ σημαντικού αυτού σκοπού η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί αυξημένες διαδικασίες ασφαλείας καθώς και κατάλληλο λογισμικό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας μας (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι προώθησης προϊόντων. Πρόσβαση ενδέχεται να εκχωρηθεί και σε εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον η επεξεργασία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε χώρες της Ε.Ε.: α) σε συμμόρφωση με ρητό κανόνα δικαίου, β) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους, γ) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή άλλων έκτακτων πράξεων. Με εξαίρεση τις ανωτέρω σαφώς ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». Τα μέρη που λαμβάνουν τα Δεδομένα εκτελούν επεξεργασία ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων.

Διαβίβαση Δεδομένων σε χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνον στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενης σύμβαση και αφού ληφθεί προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ως προς το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κ.α.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα (στη λήθη), δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και κατά συνέπεια μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευθεί.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που σημαίνει ότι μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έτσι μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρείας μας θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον φυσικά δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.