Τροφές Χοιρινών

  • Ρ-247 Πλήρης σύνθετη τροφή ανάπτυξης χοίρων.
  • Ρ-248 Πλήρης σύνθετη τροφή πάχυνσης χοίρων – χοιρομητέρων
  • Ρ-02 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή τελικής προπάχυνσης χοίρων (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ 2,5%).
  • Ρ-03 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή τελικής πάχυνσης χοίρων (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ 2,5%).
  • Ρ-04 Συμπληρωματική σύνθετη τροφή χοιρομητέρων και κάπρων (ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ 2,5%).