Κτηνιατρική παρακολούθηση & έλεγχοι

Με γνώμονα την τεκμηριωμένη εποπτεία όλων των παραμέτρων ποιότητας και την συστηματική επίβλεψη των υγειονομικών κανόνων, η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, μέσω της κτηνιατρικής παρακολούθησης και της επιτήρησης των ευρωπαϊκών οδηγιών και αποφάσεων, επιτυγχάνει εκπλήρωση των υγειονομικών κανόνων καθόλη την διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων της.

Στα ιδιόκτητα εργαστήρια μικροβιολογικού και χημικού της εταιρείας, ελέγχονται περισσότερα από 800 δείγματα της εβδομάδα.